Tìm số chia ~ crstech.xyz

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Tìm số chia

Divisor - Math Vocabulary

 

Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định các số đã biết, yêu cầu của đề bài, các từ khóa quan trọng như “chia”, “giảm”, “bằng nhau”.

Bước 2: Muốn tìm số nhóm bằng nhau thì cần lấy giá trị ban đầu chia cho giá trị của mỗi nhóm.

Bước 3:  Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả của bài toán.

Ví dụ: Cô giáo chia 30 quyển vở làm phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi, mỗi bạn được nhận \(3\) quyển. Hỏi có bao nhiêu bạn học sinh giỏi được nhận phần thưởng ?

Phương pháp giải

– Đề bài cho số vở ban đầu, số vở mỗi bạn được nhận và yêu cầu tìm số bạn được nhận.

– Muốn tìm lời giải thì ta lấy số vở ban đầu cô giáo đang có chia cho số vở mỗi bạn nhận được.

Giải:

Có số bạn học sinh giỏi được nhận phần thưởng là: 30:3 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn

1 nhận xét: